daen

Forbedret indendørsdækning på Frederiksberg

FKBlogo150x150Hvad gør man, hvis man som SINE bruger ikke er tilfreds med den indendørs dækning, der er i ens lokalområde? Man gør noget ved problemet – i hvert fald hvis man er ansat hos Frederiksberg Brandvæsen.

Det er ikke en hel nem opgave at sikre SINE dækningen i storbyerne. Den store koncentration af indbyggere og dermed mange, høje bygninger, baggårde og kældre, kan være en udfordring, når der skal kommunikeres over SINE radioen under en indsats. Det har Frederiksberg Brandvæsen måtte sande. Signalerne har svært ved at trænge igennem materialer som beton og stål, hvilket kommer til udtryk, når en indsatsleder på gaden skal kommunikere med holdlederen inde i en bygning.

Jack Creutzberg, Systemadministrator på Frederiksberg Brandvæsen, satte sig ind i teknologien bag SINE og gik i dialog med Dansk Beredskabskommunikation omkring de problemer beredskabet oplevede i hverdagen. Det resulterede i, at Frederiksberg Brandvæsen indkøbte en DMO repeater løsning fra EADS, der forstærker indendørsdækningen i bygninger og andre særlige områder såsom baggårde, parkeringskældre mv. Løsningen er blevet testet flittigt igennem de sidste par måneder og resultatet er ikke til at komme udenom.

“Når vi benytter DMO repeaterløsningen kan vi kommunikere problemfrit med hinanden. Det er en klar forbedring i forhold til før, hvor signalet var for ustabilt, når holdlederen rykkede ind i en bygning med sit team”, udtaler Michael Nyrand, Operativ leder hos Frederiksberg Brandvæsen.

Et eksempel på ustabil indendørs dækning forekom for nylig, da Frederiksberg Brandvæsen blev kaldt ud til en ildebrand i en lejlighed nær Falkoner Allé. Brandmændene kunne kun få adgang til lejligheden via en baggård. Holdlederen kunne godt kommunikere med hans team inde i bygningen via sin SINE radio, men forbindelsen til indsatslederen på gaden var ikke optimal.  Det havde ikke været noget problem, hvis beredskabet havde haft DMO repeaterløsningen med sig.

Rent praktisk fungerer løsningen ved at holdlederen tager en kuffert med en DMO repeater med sig, når han bliver kaldt ud til en indsats, eksempelvis i en parkeringskælder, hvor der er udbrudt brand i en bil. Når signalet på indsatslederens SINE terminal er nedadgående, giver han holdlederen besked om at stille kufferten fra sig. Herefter kan holdlederen bevæge sig endnu længere ned i kælderen og stadig bevare kontakten med indsatslederen på gaden uden udfald pga. dækningsproblemer, idet DMO repeateren fungerer som et bindeled imellem radioerne.

Frederiksberg Brandvæsen har et tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen i hverdagen, og de to brandvæsener har da også været i dialog omkring den nye DMO repeaterløsning. Det er bl.a. Københavns Brandvæsens radioværksted, der sammen med Zenitel, udbyder af EADS, har været med til at bygge den helt rette DMO repeaterløsning til Frederiksberg Brandvæsen.

Når testforløbet af DMO repeaterløsningen er ovre, udarbejder Frederiksberg Brandvæsen en rapport over forløbet. Hverken Jack Creutzberg eller Michael Nyrand er dog i tvivl om at løsningen er kommet for at blive. Den har forbedret indendørsdækningen markant og dermed øget sikkerheden for både borgerne og brandvæsenet på Frederiksberg.

Frederiksberg Brandvæsen deler gerne ud af deres erfaringer til andre beredskaber, der kan være interesseret i at implementere en lignende løsning, men brandvæsenet så dog gerne, at der blev fremstillet et lovkrav om installering af indendørs repeatere ved opførelsen af nye bygninger, så dækningen er sikret i tilfælde af, at uheldet skulle være ude – også uden at beredskaberne selv skal ud og investere i løsninger.

Fokus på superbrugere og vidensdelere

superbrugereI slutningen af februar og starten af marts tog Dansk Beredskabskommunikation (DBK) og Center For Beredskabskommunikation (CFB) på en lille turné rundt i landet. Anledningen var genoptagelsen af de Regionale Koordinationsgruppemøder (RKG).

Forud for RKG lå mange konstruktive møder om hvordan DBK og CFB kan imødekomme SINE-brugernes ønsker og behov for vidensdeling ude i beredskaberne. SINE er forlængst i drift og formålet med RKG-møderne har derfor skiftet karakter fra at fungere som en støtte til beredskaberne i overgangen til SINE, til nu at handle mere specifikt om superbrugernes rolle ude i beredskaberne. Rent praktisk betød det at kommisoriet for De Regionale Koordinationsgruppemøder fra 2007 blev revideret til en 2013 version, der imødekommer de relevante forhold, der gør sig gældende i dag.

Kort fortalt handler det reviderede kommisorium om, at RKG-møderne fremover vil være henvendt til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Da RKG-møderne har skiftet karakter, fik deltagerne ved de nyligt afholdte RKG-møder en opgave med sig hjem. Hvert beredskab skal revurdere deres superbruger- og vidensdelerrolle og udvælge egnede personer, der fremover får til opgave at fungere som bindeled mellem den Regionale Koordinationsgruppe og deres eget beredskab.

Superbruger

En superbruger forventes at have en teknisk forståelse for opbygningen af SINE. Superbrugeren skal sørge for vedligeholdelse og opdatering af beredskabernes radioer og udstyr, holde sig orienteret om eventuelle midlertidige udfald i nettet og tage de nødvendige forholdsregler i den forbindelse. Sidst men ikke mindst skal superbrugeren naturligvis deltage på De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Vidensdeler

Vidensdelerens opgave er at sprede viden om SINE ud i organisationen og undervise kollegaerne i brugen af SINE. Det kan de naturligvis kun gøre, hvis de har en solid viden om beredskabernes operative anvendelse af SINE. Vidensdelerne forventes også at deltage i De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Det nye koncept for superbrugerne sættes for alvor i gang ved de næste RKG-møder, der finder sted følgende datoer:

Forår 2014

Region Syddanmark, 19. maj 2014

Region Nordjylland, 20. maj 2014

Region Midtjylland, 21. maj 2014

Region Hovedstaden, 26. maj 2014

Region Sjælland, 27. maj 2014

Bornholm, 2. juni 2014

 

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen

Filling the formI december  2013 gennemførte DBK sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse for superbrugere fra brandvæsen, politi, ambulancetjeneste, forsvaret, Falck og andre brugere af SINE, herunder Beredskabsstyrelsen. Undersøgelsen berørte blandt andet emner som indendørs- og udendørs dækning, SINE radioer, 24/7 Helpdesk, fleetmaps og ticketsystemet.

Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen

 • Der er stadig stor tilfredshed med SINE-nettets dækning og talekvalitet, både under normale omstændigheder og i støjfulde omgivelser. Der er dog stadig udfordringer med indendørsdækningen i lokalområderne.
 • Der er generel tilfredshed med terminalerne. Hovedparten føler sig rustet til at bruge de forskellige funktioner på terminalen, men løbende information og praktiske øvelser hilses velkommen.
 • Mange superbrugere har henvendt sig til DBKs 24/7 Helpdesk. Størstedelen har overblik over de mulige services Helpdesk tilbyder.
 • Telefonen er stadig den mest benyttede – og foretrukne – måde at kontakte 24/7 Helpdesk, efterfulgt af e-mail.
 • Der er stor tilfredshed med hastigheden ved fejlretning samt svartiden fra 24/7 Helpdesk.
 • Kendskabet til ticketsystemet er begrænset. Under halvdelen af brugerne har anvendt systemet og rigtigt mange kender det slet ikke.
 • En del brugere er blevet gode til at udfylde fleetmaps, men der er stadig mange, der finder det besværligt.

Beredskaberne, der repræsentere landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til  SINE, men der er altid plads til forbedring. Derfor arbejder DBK for tiden på en ny elektronisk fleetmapdatabase, der vil gøre opdatering og versionering af fleetmaps meget mere brugervenligt. Derudover er der et nyt og forbedret ticketsystem på vej, der letter arbejdet for superbrugerne, når de skal oprette tickets. Begge tiltag forventes at være klar til brug senere på året. Beredskaberne vil naturligvis få en grundig vejledning ifm. implementeringen af de nye systemer.

Formålet med DBKs årlige brugertilfredshedsundersøgelse er at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer. Resultaterne giver os mulighed for løbende at optimere vores ydelser overfor SINE-brugerne. Undersøgelsen 2013 er lavet som en online spørgeskemaundersøgelse, hvor 359 superbrugere af SINE radiosystemet er blevet kontaktet over e-mail og opfordret til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten var 26%.

2013 var endnu et godt år for SINE

Som leverandør til den danske stat af det danske beredskabs fælles digitale radiokommunikationssystem SINE, har også 2013 været et utrolig spændende år for Dansk Beredskabskommunikation.
Det var også et godt år for selve SINE-nettet og alle dets brugere. Vi har fortsat udbygningen, optimeringen og alle de løbende forbedringer. Rigtig mange brugere har SINE nettet som et af deres allervigtigste kommunikationsværktøjer, og i dag har vi mere end 22.000 radioer i drift på SINE-nettet dagligt. Det er derfor ekstremt vigtigt, at TETRA radiokommunikationssystemet altid er “state of the art” og derfor er det også vigtigt, at alle forbedringer er til gavn for alle beredskabsaktørerne, hvor end de måtte være i landet. Det var derfor en stor glæde, da vi i årets løb også kunne “tænde for” AGA (“Air-Ground-Air”) nettet, således at brugerne nu også kan bruge SINE i luften.

Vi glæder os til at fortsætte den kontinuerlige forbedring af SINE nettet i 2014 og ser det også som vores fornemste opgave, at sikre beredskabets fulde tilfredshed i brugen af SINE’s kommunikationsmuligheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt 2013 til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Bo Wassberg
Adm. direktør
Dansk Beredskabskommunikation

SINE dækning i Metroen

Beslutningen om SINE dækning i metroen blev endelig godkendt af Staten den 26. november 2013. Det betyder, at DBK nu har indgået en aftale med CFB og med Metroselskabet I/S om levering af SINE dækning i Metro linje 1 og 2, som er Københavns nuværende metrolinjer. Med etablering af dækning i metroen omfatter det landsdækkende SINE netværk nu endnu et vigtigt område. Det forventes at dækningen vil være etableret i 2. halvår 2014.

Konference om bredbåndskapacitet i beredskabkommunikationen

AmCham Denmark, en gren af “The American Chamber of Commerce”, afholdt den 14. oktober en konference på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med titlen “When Every Second Counts: The Need for Dedicated Emergency Broadband” eller på dansk “Når hvert sekund tæller: Behovet for dedikeret bredbånd til redningstjenesterne”.
De godt 50 deltagere i konferencen kom fra en bred vifte af firmaer, som beskæftiger sig med kommunikation for beredskaber og med sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med kommunikation.

Deltagerne blev begavet med en række spændende præsentationer i hovedsaglig tre grupper:

Operatørerne på Beredskabskommunikation i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Danmark var repræsenteret af Peter Carpentier fra Center for Beredskabskommunikation, der blandt andet berettede hvor langt vi er nået i Danmark ift. udbygningen af TETRA netværkerne. Peter Carpentier kunne stolt fremvise en fuld udbygning af nettet i Danmark, hvilket fik kollegaerne fra nabolandene til at omtale Danmarks geografi og størrelse med misundelse i stemmen.

Brugere af bredbåndskommunikation i beredskabsnetværk, repræsenteret ved Kurt Christensen fra Københavns Brandvæsen, berettede om brugen af droner i brandbekæmpelse, mens Jan Lindberg fra Region Nordjyllands ambulancetjeneste fortalte om opbygningen og brugen af deres kommunikationsnetværk samt tjenestens ønsker til fremtiden.

Forvalterne af “råstoffet” i al radiokommunikation, radiospektrum, blev belyst af Finn Petersen fra Erhvervsstyrelsen, mens en repræsentant fra CEPT gav et EU synspunkt på emnet.

Mens diskussionen om radiospektrum synes at være en nødvendig, men langstrakt politisk diskussion, var billedet, at der helt klart er brug for mere datakapacitet.
Generelt viste der sig to angrebsvinkler:
– Fokus på sikkerhed i oppetid og drift samt sikker kommunikation, som beskytter følsomme oplysninger som f.eks. persondata under alle former. Her anså man datakapaciteten i Tetra nettene for pt. at være tilstrækkelig til at løse opgaverne – det vil sige med begrænsninger i video og store datamængder.
– Fokus på høj funktionalitet, som tilgodeser den maksimale gevinst man kan få ud af en høj kommunikationskapacitet. Her blev driftssikkerhed og sikring af persondata sat i skyggen af de store fordele man mener at kunne høste ved den store funktionalitet.

Konklusionen på konferencen var, at diskussionen om større datakapacitet forløber med stigende styrke i de fleste beredskaber samt hos operatørerne. Der er stadig et stykke vej igen før en generel løsning kan præsenteres. Der er stor fokus på det mobile LTE netværk, som idag leveres af de kommercielle operatører på telemarkedet, og de diskussioner som udestår, er blandt andet hvordan man kan opnå den nødvendige sikkerhed i beredskabskommunikationen. DBK følger selvfølgelig udviklingen meget nøje.

Foto: Pamela Juhl/The Copenhagen Voice

SINE sikrer kommunikationen når stormen raser

Stormvarsel fra DMI sætter ikke kun landets beredskaber på overarbejde – også DBK ydede en ekstra indsats for at sikre problemfri kommunikation, mens stormen Bodil rasede hen over landet.
Der var kaldt ekstra mandskab ind til at overvåge SINE nettet, da DMI varslede storm den 5. december, og det var et klogt træk. DBKs Helpdesk kunne nemlig berette om langt flere opkald på nettet end på en normal dag, og statistikkerne viser, at antallet af opkald foretaget med beredskabernes SINE-radioer flyttede sig fra region til region i takt med at stormen bevægede sig hen over landet. Det højeste antal opkald i timen var mellem kl. 19.00 og 20.00, hvor der blev registreret 8143 opkald på landsplan.

Væltede træer, oversvømmelser og nedfaldne tagsten var ikke de eneste problemer stormen førte med sig. For DBK betød en knækket antenne at et serviceteam blev kaldt ud for at reparere skaderne. En del af SINE-nettet blev også ramt af strømafbrydelse, men takket være det velfungerende nødstrøms system havde det ingen betydning for SINE brugerne.

Dansk Beredskabskommunikation overvåger nettet 24 timer i døgnet alle årets 365 dage. Derudover er et serviceteam klar til at rykke ud alle døgnets timer, hvis der opstår udfordringer.

DBK på beredskabsmesse

I dagene 21.-23. august 2013 dannede Ålborg Kultur- og Kongrescenter rammerne om FKB messen, også kaldet Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde. Hallerne var fyldt med alt hvad man kan forestille sig af brand- og redningsmateriel, løsninger til sikker kommunikation og funktionelle redskaber til brandmændenes mere praktiske opgaver på brandstationen. Men hvad der for alvor tiltrak de besøgendes opmærksomhed, må siges at være de nypudsede, skinnende, røde maskiner på fire hjul. Parken udenfor kongrescentret var i anledningen af FKB omdannet  til en imponerende udstilling af brandbiler, der kunne få enhver drengedrøm til at gå i opfyldelse.

Traditionen tro bød messedagene også på taler og debatter om det nuværende og fremtidige danske beredskab. Årsmødets gennemgående temaer var øget samarbejde på tværs af beredskaber og myndigheder samt mere fokus på forebyggelse.

Dansk Beredskabskommunikation var naturligvis også repræsenteret med en stand ved FKB og denne gang havde vi valgt at fremvise vores nye database, der bl.a. gør processen omkring opdatering og versionsstyring af fleetmaps meget mere brugervenlig. Dele af databasen er stadig under udarbejdelse og vil blive testet løbende af udvalgte SINE-brugere inden den lanceres.

Den nye database var dog ikke det eneste trækplaster på DBKs stand. Ved at svare på tre forholdsvis simple spørgsmål om DBK, kunne de besøgende nemlig deltage i vores spændende konkurrence, hvor et hotelophold for 2 personer stod på spil!

Vinderen af konkurrencen blev Lise Kamstrup Røssel fra Københavns Brandvæsen (se billedet til venstre, hvor Lise får overrakt præmien). Lise er Vicebrandinspektør og holder til daglig til ved brandvæsenets afdeling for Rådgivning og uddannelse i Valby. Stort tillykke og god fornøjelse med hotelopholdet til Lise!

 

SINE fra luften

Politi, brand og alle landets øvrige beredskaber på landjorden kommunikerer dagligt med hinanden via deres SINE-radioer, men der forekommer jævnligt situationer hvor beredskaberne har brug for assistance fra forsvarets helikoptere i luften. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at installere SINE-radioer i forsvarets tre helikoptertyper EH101, Fennec og Lynx. Helikopterne kobles på SINE via AGA-nettet og al kommunikation med beredskaberne på jorden kan fremover ske via de installerede SINE-radioer.

 

Forsvarets helikoptere hjælper politiet med samfundsmæssige opgaver

Politiet kontakter jævnligt forsvaret, når de har brug for overblik fra luften. Det kan enten være ved humænitære eftersøgninger, hvor et ældre menneske er forsvundet fra et plejehjem, eller ved kriminal teknisk efterforskning i forbindelse med bandekriminalitet, indbrudsindsatser og lignende.

Politi og Brand drager desuden nytte af helikopternes gode udsyn i tilfælde af skovbrande, hvor beredskabsfolk fra luften, via jeres SINE-radioer, kan berette hvordan ilden breder sig. Dermed sikres at indsatsen på jorden udføres mest hensigtsmæssigt.

Til og med august 2013 har forsvarets helikoptere været i luften 60 gange for at hjælpe politiet med samfundsmæssige opgaver af forskellig karakter.

 

SINE kan redde menneskeliv

Testflyvninger har vist at den normale baggrundsstøj, som altid er til stede ved radiotransmissioner i helikoptere, er meget svag ved brug af SINE-radioer, da SINE-radioer er bygget til at undertrykke uvedkommende støj. Det betyder at tale mellem mandskab i helikopteren og beredskaberne på jorden går rent igennem. Det er en klar forbedning i forhold til det gamle kommunikationssystem, der havde en meget dårlig signalstyrke på lav højde. Den gode SINE-dækning kan iflg. Benny Thomsen fra FTK (Flyvertaktisk Kommando, Forsvaret) redde menneskeliv.

Kæntringsulykken med 13 efterskoleelever og to lærere på Præstø Fjord i februar 2011, hvor flere af eleverne blev indlagt i kritisk tilstand på grund af ekstrem underafkøling og en af lærerne mistede livet under kæntringen, er et eksempel på vigtigheden i et velfungerende kommunikationsystem. Ulykken viste med al tydelighed at de eksisterende kommunikationssystemer ikke var optimale grundet den manglende dækning i lave højder. Eftersøgningsmissioner gennemføres som ofte netop i lav højde og dermed kan SINE-radioer gøre en forskel ved større ulykker, hvor kommunikation kan være afgørende for det samlede beredskabs mulighed for at effektivisere indsatsen til gavn for de nødstedte.

Ved kæntringen opstod en meget kritisk situation, bl.a. fordi ulykken ikke var observeret fra land. Det lykkedes dog nogle af eleverne at svømme ind mod land og slå alarm, hvorefter en storstilet redningsaktion blev sat igang. Der blev bl.a. sendt to redningshelikoptere og en akutlægehelikopter i luften. Beredskaberne i luften havde dog store problemer med at kommunikere med deres kollegaer på land pga. den dårlige signalstyrke på lav højde. “Det var ikke sket med SINE”,
udtaler Benny Thomsen fra FTK.

 

Lægehelikoptere skal også have installeret SINE radioer

Mens helikoptertypen Fennec hjælper politiet med at skabe overblik fra luften i kritiske situationer, flyver forsvarets redningshelikoptere og landets lægehelikoptere direkte til et ulykkessted og hjælper tilskadekomne til sygehuset. Særligt i landets yderområder med lange afstande sikrer lægehelikopterne en hurtig indsats og kortere tid til højt specialiseret behandling på sygehusene – og netop tiden kan være altafgørende for patienternes chancer for overlevelse. For at sikre at kommunikationen mellem sygehusene og lægerne i lægehelikopterne går rent igennem, skal lægehelikopterne naturligvis også have installeret SINE-radioer.

Installationen af SINE radioer i EH101, Fennec og Lynx forventes afsluttet i løbet af efteråret 2013. Regionernes lægehelikoptere må dog vente lidt endnu. Opgaven er sendt i udbud og installationen af SINE i lægehelikopterne forventes udført ultimo 2014.

 

Fakta om AGA:

 • AGA står for Air-ground-Air og er designet til kommunikation med
  enheder i luften
 • AGA-nettet er baseret på TETRA-standarden Terrestrial Trunked Radio
 • Flere af vores nabolande bruger samme TETRA-standard som os. For at
  undgå at de forskellige landes signaler forstyrrer hinanden er den
  maksimale højde for brugen af AGA-nettet sat til 500 meter i hele Europa.

 

Foto: Forsvarets Fototjeneste

Kilder: Benny Thomsen, Flyvertaktisk Kommando; Søulykkesrapport om kæntringsulykken på Præstø Fjord, Søfartsstyrelsen; Center for Beredskabskommunikation