daen

Forfatter-arkiver: Tanya Hjorth Hansen

FleeDa udrullet

Som vi tidligere har nævnt, har vi hos DBK arbejdet på højtryk for at justere de sidste detaljer ifm. FleeDa, vores nye database til håndtering af fleetmaps. Vi er nu i gang med udrulningen, som foregår etapevis med få beredskaber ad gangen, da fleetmap import og FleeDa træning afvikles samtidigt.

Implementeringen sker ved at de nuværende Excel fleetmaps importeres til en central fleetmapdatabase, som administreres af DBK. Brugerne får adgang til deres fleetmaps online via VPN og et FleeDa klientprogram, der installeres på deres PC.

I løbet af udrulningen vil alle fleetmap administratorer blive kontaktet individuelt med henblik på udarbejdelse af en tidsplan for overgangen til FleeDa. I 2016 vil vi desuden afholde en workshop om FleeDa, hvor vi går i detaljer omkring funktionalitet og installation.

Vi anbefaler at fleetmap administratorerne gennemgår beredskabets fleetmap og rydder op i eventuelle ubrugte radioer, talegrupper og opsætninger inden implementeringen.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Zuzana Knudsen på mail Z.Knudsen@motorolasolutions.com eller mobil 30 84 01 00.

DBK Re-certificering

Dansk Beredskabskommunikation er ISO 9001:2008 certificeret og det har vi været siden 2010. En ISO certificeret virksomhed skal leve op til de krav som standarden ISO 9001 stiller. For at sikre at vi til stadighed opfylder kravene, bliver vi løbende auditeret og recertificeret.

I midten af november havde vi besøg fra Force Technologi, der skulle stå for recertificeringen af DBK. Både ledelse og medarbejdere blev auditeret i to intensive dage. Udvalgte procedurer blev gennemgået til mindste detalje. Det er nemlig altafgørende at de nedskrevne prodedurer rent faktisk stemmer overens med de handlinger, der udføres i dagligdagen.

DBK bestod recertificeringen uden nogen afvigelser og fik rosende ord med på vejen for vores kontinuerlige udvikling og videreudvikling af IT-værktøjer, der støtter driften og forbedrer kommunikationen med superbrugerne, såsom vores Alarm Tool, FleeDa, Sagsafvigelses Tool og Daily Network Status.

Med recertificeringen i hus beviste vi, at DBK til stadighed lever op til de fastsatte kvalitetssikringsmæssige krav.

Facts omkring ISO:
ISO 9001 certificeringsstandarden dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden.
Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange via nedskrevne instrukser og procedurer.
Standarden er et effektivt system til overvågning og korrigering af virksomhedens handlinger.

Interview med Leif Heide fra FMI

Superbruger Leif Heide er blevet interviewet om serviceniveauet i DBK Helpdesk. Leif arbejder til daglig for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsafdeling.

Hvor ofte er du i kontakt med DBK Helpdesk?
Jeg ringer til Helpdesk ca. 2 gange om måneden. I nogle perioder mere, andre gange mindre.

Hvilke emner drejer dine henvendelser sig typisk om?
Jeg ringer mest vedr. oprettelse af nye terminaler og opdatering af fleetmaps.

Hvordan oplever du serviceniveauet, når du ringer til Helpdesk?
Meget højt, servicen er ud over det sædvanelige. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan man kunne forbedre serviceniveauet.

Føler du at medarbejderne i Helpdesk har en bred faglig viden?
Ja, bestemt. Jeg har dog oplevet at en medarbejder ikke ville svare på mit spørgsmål, selv om vedkommende havde viden om emnet. Årsagen var, at der var tale om fortrolige oplysninger – og sikkerheden er høj hos DBK. Man får ikke oplysninger, man ikke er berettiget til at få. De går også meget højt op i, om man er oprettet som superbruger, hvis man henvender sig til dem. Det skabte lidt problemer i starten, da jeg ikke kunne få oprettet nogle terminaler på nettet, fordi jeg ikke havde fået udfyldt kontaktoplysningerne i fleetmappen korrekt.

Har du kendskab til det nye program til håndtering af fleetmaps – Fleeda?
Ja, lidt. Jeg glæder mig meget til det bliver rullet ud i hele landet. Jeg tror, at det vil lette arbejdet ifm. opdatering af vores fleetmaps.

Hvordan er dit generelle kendskab til SINE?
Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om hvordan nettet fungerer. Selvfølgelig er der meget, der er fortroligt, men det ville være spændende at få et større kendskab til hvordan et beredskabsnet fungerer i praksis. Jeg benytter heller ikke terminalerne så meget selv. Det ville være rart at være tættere på brugerne i hverdagen.

Tak til Leif Heide for at deltage i interviewet.

FKB i Frederikshavn

Da Arena Nord i Frederikshavn slog dørerne op for afholdelsen af FKBs årsmøde 2015 i slutningen af august, var DBK naturligvis repræsenteret. Denne gang stod FleeDa og TOPdesk øverst på programmet, men der blev også talt om den kommende Central Data Tjeneste.

Standen var velbesøgt og vi fik en del rosende ord med på vejen i forhold til SINE nettet, men også vores høje serviceniveau i HelpDesk blev anerkendt. Enkelte brugere kunne berette om udfordringer med SINE dækningen på bestemte adresser, og dem vil vi meget gerne undersøge nærmere, såfremt de bliver registreret via SINE HelpDesk, så vi har detaljerne på plads.

Vores brugere er ivrige efter at komme på FleeDa og vi har arbejdet på højtryk for at justere de sidste detaljer. Det nye opdaterede FleeDa er netop blevet frigivet til pilotbrugerne. Resten af landets beredskaber vil snart få mere info om implementeringen. Det vil ske etapevis og i samarbejde med CFB. Sammenlægningen af beredskaberne betyder dog, at en del organisationer endnu ikke har samlet deres fleetmaps. Det vil der naturligvis blive taget højde for.

Strukturreformen påvirker brugen af SINE

Som de fleste efterhånden er bekendt med, har KL og regeringen truffet en beslutning om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber til maksimalt 20 enheder med ikræfttrædelse senest den 1. januar 2016.

Sammenlægningen af beredskaberne medfører en række tilpasninger ift. SINE, som beredskaberne kan drage fordel af. Blandt andet giver nye tilslutningsaftaler superbrugerne mulighed for at administrere hele enhedens radioer. De forskellige fleetmaps kan lægges sammen, så der kan udveksles talegrupper uden forudgående indhentelse af tilladelser og superbrugerne kan oprette tickets hos DBKs HelpDesk for hele enheden.

Strukturreformen kan desuden få betydning for den fremtidige vagtcentralstruktur, såvel som 112-data og ændring af kontaktpersoner.

Center For Beredskabskommunikation har udarbejdet en vejledning med gode råd og anbefalinger til beredskaberne omhandlende de berørte områder. Vejledningen kan downloades her!

Forbedret indendørsdækning på Frederiksberg

FKBlogo150x150Hvad gør man, hvis man som SINE bruger ikke er tilfreds med den indendørs dækning, der er i ens lokalområde? Man gør noget ved problemet – i hvert fald hvis man er ansat hos Frederiksberg Brandvæsen.

Det er ikke en hel nem opgave at sikre SINE dækningen i storbyerne. Den store koncentration af indbyggere og dermed mange, høje bygninger, baggårde og kældre, kan være en udfordring, når der skal kommunikeres over SINE radioen under en indsats. Det har Frederiksberg Brandvæsen måtte sande. Signalerne har svært ved at trænge igennem materialer som beton og stål, hvilket kommer til udtryk, når en indsatsleder på gaden skal kommunikere med holdlederen inde i en bygning.

Jack Creutzberg, Systemadministrator på Frederiksberg Brandvæsen, satte sig ind i teknologien bag SINE og gik i dialog med Dansk Beredskabskommunikation omkring de problemer beredskabet oplevede i hverdagen. Det resulterede i, at Frederiksberg Brandvæsen indkøbte en DMO repeater løsning fra EADS, der forstærker indendørsdækningen i bygninger og andre særlige områder såsom baggårde, parkeringskældre mv. Løsningen er blevet testet flittigt igennem de sidste par måneder og resultatet er ikke til at komme udenom.

“Når vi benytter DMO repeaterløsningen kan vi kommunikere problemfrit med hinanden. Det er en klar forbedring i forhold til før, hvor signalet var for ustabilt, når holdlederen rykkede ind i en bygning med sit team”, udtaler Michael Nyrand, Operativ leder hos Frederiksberg Brandvæsen.

Et eksempel på ustabil indendørs dækning forekom for nylig, da Frederiksberg Brandvæsen blev kaldt ud til en ildebrand i en lejlighed nær Falkoner Allé. Brandmændene kunne kun få adgang til lejligheden via en baggård. Holdlederen kunne godt kommunikere med hans team inde i bygningen via sin SINE radio, men forbindelsen til indsatslederen på gaden var ikke optimal.  Det havde ikke været noget problem, hvis beredskabet havde haft DMO repeaterløsningen med sig.

Rent praktisk fungerer løsningen ved at holdlederen tager en kuffert med en DMO repeater med sig, når han bliver kaldt ud til en indsats, eksempelvis i en parkeringskælder, hvor der er udbrudt brand i en bil. Når signalet på indsatslederens SINE terminal er nedadgående, giver han holdlederen besked om at stille kufferten fra sig. Herefter kan holdlederen bevæge sig endnu længere ned i kælderen og stadig bevare kontakten med indsatslederen på gaden uden udfald pga. dækningsproblemer, idet DMO repeateren fungerer som et bindeled imellem radioerne.

Frederiksberg Brandvæsen har et tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen i hverdagen, og de to brandvæsener har da også været i dialog omkring den nye DMO repeaterløsning. Det er bl.a. Københavns Brandvæsens radioværksted, der sammen med Zenitel, udbyder af EADS, har været med til at bygge den helt rette DMO repeaterløsning til Frederiksberg Brandvæsen.

Når testforløbet af DMO repeaterløsningen er ovre, udarbejder Frederiksberg Brandvæsen en rapport over forløbet. Hverken Jack Creutzberg eller Michael Nyrand er dog i tvivl om at løsningen er kommet for at blive. Den har forbedret indendørsdækningen markant og dermed øget sikkerheden for både borgerne og brandvæsenet på Frederiksberg.

Frederiksberg Brandvæsen deler gerne ud af deres erfaringer til andre beredskaber, der kan være interesseret i at implementere en lignende løsning, men brandvæsenet så dog gerne, at der blev fremstillet et lovkrav om installering af indendørs repeatere ved opførelsen af nye bygninger, så dækningen er sikret i tilfælde af, at uheldet skulle være ude – også uden at beredskaberne selv skal ud og investere i løsninger.

Fokus på superbrugere og vidensdelere

superbrugereI slutningen af februar og starten af marts tog Dansk Beredskabskommunikation (DBK) og Center For Beredskabskommunikation (CFB) på en lille turné rundt i landet. Anledningen var genoptagelsen af de Regionale Koordinationsgruppemøder (RKG).

Forud for RKG lå mange konstruktive møder om hvordan DBK og CFB kan imødekomme SINE-brugernes ønsker og behov for vidensdeling ude i beredskaberne. SINE er forlængst i drift og formålet med RKG-møderne har derfor skiftet karakter fra at fungere som en støtte til beredskaberne i overgangen til SINE, til nu at handle mere specifikt om superbrugernes rolle ude i beredskaberne. Rent praktisk betød det at kommisoriet for De Regionale Koordinationsgruppemøder fra 2007 blev revideret til en 2013 version, der imødekommer de relevante forhold, der gør sig gældende i dag.

Kort fortalt handler det reviderede kommisorium om, at RKG-møderne fremover vil være henvendt til superbrugere og vidensdelere, som får mulighed for at udveksle erfaringer om den operative anvendelse af SINE. Derudover vil DBK og CFB benytte møderne til at holde deltagerne orienteret om tekniske såvel som brugerorienterede emner, der kan løfte beredskabernes brug af SINE.

Da RKG-møderne har skiftet karakter, fik deltagerne ved de nyligt afholdte RKG-møder en opgave med sig hjem. Hvert beredskab skal revurdere deres superbruger- og vidensdelerrolle og udvælge egnede personer, der fremover får til opgave at fungere som bindeled mellem den Regionale Koordinationsgruppe og deres eget beredskab.

Superbruger

En superbruger forventes at have en teknisk forståelse for opbygningen af SINE. Superbrugeren skal sørge for vedligeholdelse og opdatering af beredskabernes radioer og udstyr, holde sig orienteret om eventuelle midlertidige udfald i nettet og tage de nødvendige forholdsregler i den forbindelse. Sidst men ikke mindst skal superbrugeren naturligvis deltage på De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Vidensdeler

Vidensdelerens opgave er at sprede viden om SINE ud i organisationen og undervise kollegaerne i brugen af SINE. Det kan de naturligvis kun gøre, hvis de har en solid viden om beredskabernes operative anvendelse af SINE. Vidensdelerne forventes også at deltage i De Regionale Koordinationsgruppemøder.

Det nye koncept for superbrugerne sættes for alvor i gang ved de næste RKG-møder, der finder sted følgende datoer:

Forår 2014

Region Syddanmark, 19. maj 2014

Region Nordjylland, 20. maj 2014

Region Midtjylland, 21. maj 2014

Region Hovedstaden, 26. maj 2014

Region Sjælland, 27. maj 2014

Bornholm, 2. juni 2014

 

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen

Filling the formI december  2013 gennemførte DBK sin årlige brugertilfredshedsundersøgelse for superbrugere fra brandvæsen, politi, ambulancetjeneste, forsvaret, Falck og andre brugere af SINE, herunder Beredskabsstyrelsen. Undersøgelsen berørte blandt andet emner som indendørs- og udendørs dækning, SINE radioer, 24/7 Helpdesk, fleetmaps og ticketsystemet.

Nøgleresultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen

  • Der er stadig stor tilfredshed med SINE-nettets dækning og talekvalitet, både under normale omstændigheder og i støjfulde omgivelser. Der er dog stadig udfordringer med indendørsdækningen i lokalområderne.
  • Der er generel tilfredshed med terminalerne. Hovedparten føler sig rustet til at bruge de forskellige funktioner på terminalen, men løbende information og praktiske øvelser hilses velkommen.
  • Mange superbrugere har henvendt sig til DBKs 24/7 Helpdesk. Størstedelen har overblik over de mulige services Helpdesk tilbyder.
  • Telefonen er stadig den mest benyttede – og foretrukne – måde at kontakte 24/7 Helpdesk, efterfulgt af e-mail.
  • Der er stor tilfredshed med hastigheden ved fejlretning samt svartiden fra 24/7 Helpdesk.
  • Kendskabet til ticketsystemet er begrænset. Under halvdelen af brugerne har anvendt systemet og rigtigt mange kender det slet ikke.
  • En del brugere er blevet gode til at udfylde fleetmaps, men der er stadig mange, der finder det besværligt.

Beredskaberne, der repræsentere landets fem regioner, har generelt en positiv holdning til  SINE, men der er altid plads til forbedring. Derfor arbejder DBK for tiden på en ny elektronisk fleetmapdatabase, der vil gøre opdatering og versionering af fleetmaps meget mere brugervenligt. Derudover er der et nyt og forbedret ticketsystem på vej, der letter arbejdet for superbrugerne, når de skal oprette tickets. Begge tiltag forventes at være klar til brug senere på året. Beredskaberne vil naturligvis få en grundig vejledning ifm. implementeringen af de nye systemer.

Formålet med DBKs årlige brugertilfredshedsundersøgelse er at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer. Resultaterne giver os mulighed for løbende at optimere vores ydelser overfor SINE-brugerne. Undersøgelsen 2013 er lavet som en online spørgeskemaundersøgelse, hvor 359 superbrugere af SINE radiosystemet er blevet kontaktet over e-mail og opfordret til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten var 26%.

2013 var endnu et godt år for SINE

Som leverandør til den danske stat af det danske beredskabs fælles digitale radiokommunikationssystem SINE, har også 2013 været et utrolig spændende år for Dansk Beredskabskommunikation.
Det var også et godt år for selve SINE-nettet og alle dets brugere. Vi har fortsat udbygningen, optimeringen og alle de løbende forbedringer. Rigtig mange brugere har SINE nettet som et af deres allervigtigste kommunikationsværktøjer, og i dag har vi mere end 22.000 radioer i drift på SINE-nettet dagligt. Det er derfor ekstremt vigtigt, at TETRA radiokommunikationssystemet altid er “state of the art” og derfor er det også vigtigt, at alle forbedringer er til gavn for alle beredskabsaktørerne, hvor end de måtte være i landet. Det var derfor en stor glæde, da vi i årets løb også kunne “tænde for” AGA (“Air-Ground-Air”) nettet, således at brugerne nu også kan bruge SINE i luften.

Vi glæder os til at fortsætte den kontinuerlige forbedring af SINE nettet i 2014 og ser det også som vores fornemste opgave, at sikre beredskabets fulde tilfredshed i brugen af SINE’s kommunikationsmuligheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt 2013 til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Bo Wassberg
Adm. direktør
Dansk Beredskabskommunikation