daen

Forfatter-arkiver: Tanya Hjorth Hansen

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse

Hvert år gennemfører Dansk Beredskabskommunikation en brugertilfredshedsundersøgelse med det formål at evaluere brugernes tilfredshed med DBKs leverancer.
I 2012 adskilte undersøgelsen sig dog fra de forrige idet slutbrugerne, i modsætning til superbrugerne, var målgruppen. Derudover blev undersøgelsen gennemført via telefoninterviews til forskel fra tidligere års spørgeskemaundersøgelser.

Slutbrugerne er generelt tilfredse med SINE-nettet og terminalerne – især når de sammenligner med det gamle system. Slutbrugerne fremhæver driftsikkerheden og muligheden for at koordinere indsatsen med andre beredskaber som de bedste egenskaber ved SINE.

Citat af ambulancefører:
“Forlod vi ambulancerne tidligere skulle vi også have ambulancen med for at vi kunne kommunikere. Nu kan vi gøre, hvad vi vil, bare vi har SINE-terminalerne med.”

Slutbrugerne er dog opmærksomme på at SINE har nogle enkelte forbedringemuligheder, såsom udfald og manglende indendørs dækning i specifikke områder, men undersøgelsensen viste, at der er en stor forståelse for årsagerne til disse udfordringer.

Citat af politimand:
“95-98% af tiden er dækningen rigtig god… Nogle steder kan lyden blive meget metallisk og derfor svær at tyde. Men så går der 20 sekunder og det hele lyder atter klart og tydeligt.”

I forhold til det daglige arbejde ude i beredskaberne efterlyser slutbrugerne mere træning i brugen af terminaler samt mere teknisk assistance eksempelvis fra beredskabernes superbrugere.

Citat af lægeassistent:
“Der skal noget mere uddannelse til, så de teknisk forskrækkede bruger terminalerne noget mere.”

For at imødekomme slutbrugernes ønsker og videregive viden om SINE har Dansk Beredskabskommunikation netop afholdt en workshop, som præsenterede deltagerne for emner som indendørsdækning, nettets muligheder og fremtidens terminaler. Derudover blev der beskrevet en række hverdagshændelser med beskrivelser af DBKs løsninger.

Udover afholdelsen af workshoppen er der en række nye tiltag under udarbejdelse. Vi vil gerne efterleve behovet for simple instrukser med de mest benyttede funktioner på terminalerne. Derudover arbejdes der på vejledninger, målrettet superbrugerne i de forskellige organisationer, så det bliver klart og tydeligt hvad der forventes af en superbruger. Sidst men ikke mindst har vi fokus på formidling af nyheder og relevante informationer til brugerne. Der er flere ideer på tegnebrættet og I vil høre mere i nær fremtid.

DBK er ISO 9001:2008 recertificeret

Dansk Beredskabskommunikation er ISO 9001:2008 certificeret og det har vi været siden den 25. februar 2010. ISO 9001 certificeringsstandarden dækker over krav til kvalitetsledelsessystemet i virksomheden. Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange via nedskrevne instrukser og procedurer. Det er et effektivt system til overvågning og korrigering af virksomhedens handlinger.

For DBK betyder ISO certificeringen primært, at virksomheden skal leve op til meget stramme krav inden for kundeservice. Bl.a. stiller certificeringen helt konkret krav om at en superbruger maksimalt må vente i 3 minutter inden han serviceres, når han ringer til SINE Helpdesk.
En ISO certificeret virksomhed skal leve op til de krav som standarden ISO 9001 stiller. For at sikre at DBK til stadighed opfylder kravene, bliver virksomheden løbende auditeret og recertificeret.

I slutningen af 2012 havde DBK besøg fra Force Technologi, der skulle stå for recertificering. Både ledelse og medarbejdere blev auditeret over en periode på to dage. DBK bestod recertificeringen og beviste dermed at vi til stadighed lever op til de fastsatte kvalitetssikringsmæssige krav.

Fakta om ISO:
• ISO står for “the International Organization for Standardization”, som er en verdensomspændende sammenslutning af nationale standardiseringsorganisationer.
• Der findes forskellige certificeringer inden for bl.a. kvalitetsledelsessystemer (ISO 9001), miljøstyring (ISO 14002) og arbejdsmiljøstyring (18001).

DBK workshop

Til foråret inviterer Dansk Beredskabskommunikation indenfor til en dag med foredrag, præsentationer, rundvisning og underholdning.

Der vil blandt andet være mulighed for at blive klogere på emner som indendørsdækning og SINE-nettets mange muligheder, høre beretninger om sikkerhedsissues med eksempler fra den virkelige verden samt se hvad fremtiden byder på af nye terminaler og funktionaliteter. Undervejs er der rig lejlighed til at stille spørgsmål og komme med kommentarer og erfaringer fra jeres hverdag.

Dagen afsluttes med et hemmeligt punkt på dagsordenen, som vi ikke vil løfte sløret for endnu. Men vi garanterer for god underholdning!

Så sæt kryds i kalenderen den 14. marts 2013!

Året der gik

Som leverandør til den danske stat af det danske beredskabs nye, fælles, digitale radiokommunikationssystem SINE, har også 2012 været et utrolig spændende år for Dansk Beredskabskommunikation.

Rigtig mange brugere har SINE nettet som et af deres allervigtigste kommunikationsværktøjer, og i dag har vi mere end 21.000 radioer i drift på SINE-nettet dagligt. SINE nettet har for alvor erstattet mange af de gamle radiokommunikationssystemer. Muligheden for tværorganisatorisk kommunikation til koordinering af indsatser, samt høj kvalitet og stor kapacitet i nettet, er ekstremt vigtigt. TETRA radiokommunikationssystemet er “state of the art” og derfor er det også vigtigt, at beredskabsaktørerne kan bruge det overalt i landet. Det var derfor en stor glæde da vi i årets løb også kunne “tænde for” SINE nettet på kritiske steder som Storebælt og “Lufthavnsstrækningen” (Kastrup/Tårnby/Sydhavn tunnellerne).

Vi glæder os til at fortsætte den kontinuerlige forbedring af SINE nettet i 2013 og ser det som vores fornemste opgave, at sikre beredskabets fulde tilfredshed i brugen af SINE’s kommunikationsmuligheder. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt 2012 til alle vores kunder og samarbejdspartnere, og ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Bo Wassberg
Adm. direktør
Dansk Beredskabskommunikation

Forbedret SINE-dækning ved Djurs Sommerland

Kommunikation er altafgørende når en brandmand skal slukke en ildebrand, en politimand bliver kaldt ud til uroligheder og når Falcks ambulancer kører ud til et ulykkessted. Derfor skal det danske beredskabsnet SINE fungere optimalt. Dansk Beredskabskommunikation, der driver SINE-nettet og som er ISO 9001 certificeret, kvalitetssikrer til stadighed SINE-nettet til gavn for brugerne og befolkningen – også selv om vi kontinuerligt opfylder statens strenge krav om dækning og service i hele landet.

Et af de steder, der har fået ekstra opmærksomhed i år, er Djurs Sommerland nær Nimtofte. Politi- og brandfolk oplevede ved flere lejligheder, at der var huller i dækningen, når de kørte rundt i området – værst var det ved forlystelsesparken. DBK blev gjort opmærksom på problemet, der naturligvis blev taget seriøst. DBKs radioplanlægger gik i gang med at analysere dækningen i området via dækningsberegningsværktøjer og en quickanalyse. Analysen klarlægger hvorvidt der er tale om en enkeltstående fejl i nettet i et specifikt tidsrum, om problemet skyldes fejl på en basisstation eller om der er tale om en brugerfejl, som opstår hvis to brugere snakker på samme talegruppe samtidig. Resultatet af quickanalysen viste ingen tegn på de nævnte problemer og DBKs målebil blev derfor sendt afsted til det jyske for at foretage de nødvendige tests, der danner grundlag for en løsningsmodel.

Målebilen, der siden udrulningen af SINE-nettet har kørt ikke mindre end 96.196 km, indeholder avanceret teknisk udstyr, der måler alt fra GPS positioner, terminalernes talekvalitet, opsamling og visning af beskeder mellem terminaler, scanning af signalstyrke fra forskellige frekvenser, test af databeskeder samt den generelle dækning i området.

Resultaterne af køreturen i Nimtofte blev holdt op mod de beregninger DBK ligger inde med fra tidligere målinger samt de faktiske forhold i området. Da analysearbejdet var afsluttet og dokumenteret i en rapport, blev denne forelagt Center For Beredskabskommunikation (CFB). Efter en række møder mellem DBK og CFB blev det besluttet, at dækningen omkring Djurs Sommerland skulle forbedres.

Forberedelserne til et nyt site i Nimtofte er nu i fuld gang. Forlystelsesparkens gæster kan fremover føle sig trygge, velvidende at beredskabsfolk kan kommunikere problemfrit med hinanden, hvis der skulle være behov for indsats på stedet.

Fakta:
Ifølge kontrakten med Staten skal SINE-nettet dække følgende i Danmark (geografisk dækning):
– For radioer monteret i køretøjer (mobildækning) 99,5% af landet
– For håndholdte radioer udendørs 97,6% af landet
– For håndholdte radioer indendørs i 143 forskellige byer

Faktorer som ujævnt terræn med høje bakker, træer og store bygninger kan skygge for signalet og gøre det svært eller umuligt at opnå 100 % dækning.SINE-nettet dækker også særlige områder, der kræver ekstra kapacitet, ex. Øresundsforbindelsen og Storebælt.

Storstilet øvelse på Storebælt

Kemikalieudslip, ildebrand og tilskadekomne personer var blot nogle af de faktorer, som beredskaberne måtte håndtere under beredskabsøvelsen på Storebælt.

Sidste weekend i oktober blev der gennemført en storstilet beredskabsøvelse i Storebæltstunnellen. Scenariet var sat op omkring et godstog, der i fuld fart var kørt ind i et arbejdskøretøj der udførte vedligeholdelsesarbejde i tunnellen. Godstoget var lastet med kemikalier og arbejdskøretøjet brød i brand ved sammenstødet.

En katastrofe af den art kræver et stort samarbejde beredskaberne imellem. Omkring 150 brandmænd, politibetjente, læger og sygeplejesker skulle koordinere deres indsats, så de 14 tilskadekomne hurtigst muligt kunne få den nødvendige hjælp. De 14 sminkede statister lå enten fastklemt eller havde været i kontakt med kemikalierne. En enkelt var tilmed død ved sammenstødet.

Ved katastrofesituationer er det altafgørende at beredskaberne kan kommunikere problemfrit sammen – og det kan de via SINE. SINE-nettets gode lydkvalitet med filtrering af baggrundsstøj og organisering af talegrupper er nogle af de elementer, der letter arbejdet for de implicerede, når der skal kommunikeres på tværs af beredskaberne i pressede situationer.

Storebæltsforbindelsen er et særligt område, der kræver ekstra dækning og kapacitet. Især i tunnellerne, hvor beredskabsøvelsen foregik, er Dansk Beredskabskommunikation, der har bygget – og står for driften af SINE-nettet, støt på udfordringer. Indendørsdækning er mere kompliceret end udendørsdækning og DBK har derfor ved implementeringen af nettet ydet en særdeles stor indsats netop her.

SINE-nettet bestod udfordringen med kommunikationen under beredskabsøvelsen til fulde og der var stor tilfredshed med terminalerne blandt beredskabsaktørerne. DBK kan dermed kun opfordre til at alle julens rejsende tager turen over Storebælt med ro i sindet.

SINE sekretariatet skifter navn

SINE Sekretariatet står overfor nogle organisationsændringer, der medvirker et navneskifte. Det betyder, at SINE Sekretariatet fremover hedder Center for Beredskabskommunikation (CFB). Ændringerne omfatter en sammenlægning af de forskellige funktioner inden for beredskabskommunikation – SINE politi, Rigspolitiets 112 Sekretariat og SINE Sekretariatet – sammenlægningen skal sikre synergien mellem enhederne.

Dansk Beredskabskommunikations samarbejde med Center for Beredskabskommunikation vil være det samme som hidtil.

Storebælt i drift

Den 13. august 2012 blev der tændt for SINE på Storebælt og teknisk set er systemløsningen i driftsprøve 60 dage frem. I løbet af driftprøven skal nettet være stabilt. Det vil sige, at der i perioden ikke må opstå væsentlige fejl, for at opnå Statens godkendelse.

Storebæltforbindelsen er klassificeret som “dækning i særlige områder”, dvs. et område der kræver specielle hensyn i forhold til dækning og kapacitet. Hvis der skulle opstå en ulykke eller katastrofe på broen eller i tunneller, skal redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere problemfrit sammen via deres SINE terminaler til trods for den lange afstand. Den største udfordring for DBK har været at sikre dækningen under broen, nærmere betegnet de tunneller hvor servicepersonalet har deres daglige gang. Indendørs dækning er mere kompliceret end udendørs dækning og kræver derfor specielt system design og ekstra udstyr.

DBK har et tæt samarbejde med A/S Storebælt, der ejer Storebælt. Eksempelvis kommunikerer vores overvågninger, så eventuelle alarmer på broen bliver opdaget med det samme og fejlretning kan igangsættes.

Storebælt er et spændende og meget omfattende projekt, der har været længe undervejs. Første kontakt til Storebælt foregik i september 2007. Kontraktforhandlingerne tog 2½ år, mens selve installeringen af SINE dækning på broen har taget 1½ år.

Fakta om Storebæltsbroen:

  • Storebæltsbroen ejes af A/S Storebælt, der er et datterselskab af Sund og Bælt Holding A/S.
  • Den 18 km lange forbindelse over Storebælt består af 2 broer og en tunnel. Sprogø midt i Storebælt forbinder broer og tunnel.
  • Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Jernbanen åbnede 1. juni 1997, mens Motorvejen over Storebælt åbnede året efter, 14. juni 1998.
  • Over 10 mio. køretøjer passerede Storebæltsbroen i løbet af 2011. Mere end 9 mio. af dem var personbiler.

DBK Services

Dansk Beredskabskommunikation består af specialiserede ingeniører, teknikere og netværksfolk, som samarbejder om at nå målet om at levere tilfredsstillende produkter og services til det danske beredskab og private kunder, der udfører offentlige beredskabsopgaver.

DBK sætter en ære i at drive det landsdækkende netværk SINE, men vi kan dog meget mere end det. Derfor har vi samlet nogle af vores kompetanceområder i et nyt servicekatalog, der beskriver hvad vi kan tilbyde vores kunder.

Af services kan bla. nævnes dækningsprøver, der er en separat måling af SINE-dækningen i et specifikt område med henblik på detailviden. Vi tilbyder også brug af vores testsystem med det formål at opnå SINE certificering af 3. parts terminaler og applikationer.
I forbindelse med integration af nye applikationer, som assistence i fejlsøgning eller evaluering af øvelser og større indsatser, tilbyder vi desuden udarbejdelse af specialrapporter af f.eks trafikken på nettet.

Hvis du er interesseret i at få tilsendt et af vores servicekataloger, kan du kontakte Tanya Hjorth Hansen på tlf. 30840089 eller e-mail tanya@motorolasolutions.com.

TETRA teknologien sikrede god dækning

Det tager flere år at planlægge afholdelsen af de Olympiske Lege. Der skal bygges nye sportslokaliteter der sammen med de eksisterende arenaer og stadions kan rumme de 302 discipliner i de 26 sportsgrene, der er med i OL. Det offentlige transport- og vejnet skal udbygges og værtsbyen skal sikre plads til 10.500 deltagende atleter, et imponerende presseopbud og en massiv tilskuerskare. Der skal skaffes ekstra mandskab af politibetjente og redningsfolk og sidst men ikke mindst, skal der skaffes økonomiske midler til at få planlægning og gennemførelse til at gå op i en højere enhed.

En af de væsentligste overvejelser i forbindelse med planlægning af så stor en begivenhed som OL, er et velfungerende radiokommunikationssystem. Dækningen skal være fejlfri for at beredskabsaktørerne er klar til at tage imod de udfordringer, et så stort antal mennesker samlet på ét sted medfører. Kommunikationen mellem politi, brand og ambulance var altafgørende for at OL-dagene i London forløb problemfrit og legene står i erindringen som en succes.

Herhjemme kommunikerer beredskabsaktørerne via SINE nettet. Den engelske pendant til SINE hedder Airwave og er verdens største missionskritiske TETRA netværk. I forbindelse med de Olympiske Lege blev Airwave udbygget med et parrellelt netværk, det såkaldte Apollo netværk. De to netværk virkede uafhængigt af hinanden under olympiaden for at sikre at begge systemer fungerede sikkert og effektivt.

Apollo netværket er baseret på den samme TETRA teknologi som Airwave og SINE. Både Airwave og Apollo er bygget til at hindre interferens fra andre radiosystemer, hvilket sikrer at tale går godt igennem. I løbet af OL-dagene benyttede op mod 18.000 ansatte og frivillige, lige fra stewards og sikkerhedspersonale til anti-doping officials, Apollos radiokommunikationssystem.

Udover at bygge Apollo blev TETRA dækningen i Airwave opgraderet i og omkring London, hvor menneskemængderne og dermed belastningen på netværket var størst. Nu hvor roen igen har lagt sig efter et veloverstået OL i London, er planen at Apollo netværket skal benyttes til at forøge kapaciteten i Airwave – især i London.